Användare från blev precis medlem, idag, Välkommen!

Stäng

Nedräkning till nästa elauktion:

Allmäna villkor

Elkundavtal mellan Medlem och BästaElPriset

Bakgrund och syfte med detta elkundavtal (”Elkundavtalet”)

BästaElPrisets affärsidé är att företräda ett stort antal elkunder (”Elkunder”), både konsumenter och näringsidkare, och samla in anbud från potentiella elleverantörer genom att anordna upphandlingar. Elkundavtalet reglerar förhållandet mellan Elkund och BästaElPriset. Elkund och BästaElPriset kallas nedan även ”part” var för sig och gemensamt ”parter”. Vid upphandlingarna agerar BästaElPriset som ombud för Elkunden. För Elkunder som valt samma typ av avtalsalternativ och leveransperiod, sker gemensamma upphandlingar. En offertförfrågan skickas till samtliga av BästaElPriset kända elleverantörer. Efter att respektive upphandling av elkraft är avslutad, blir Elkunden bunden av ett leveransavtal med den elleverantör som lämnar det vinnande budet (”Elleverantören”) vid aktuell upphandling. De nedan följande Leveransvillkor – Elkraft (”Leveransvillkoren”) reglerar Elkundens och Elleverantörens förhållande. BästaElPriset ingår leveransavtalet för Elkundens räkning. En del av BästaElPrisets tjänst är att i samband med att innevarande leveransperiod löper mot sitt slut, automatiskt ansluta Elkund till en ny upphandling, såvida inte Elkunden dessförinnan sagt upp detta Elkundavtal i enlighet med bestämmelserna i punkten 6 nedan.

2. Ingående av Elkundavtalet

2.1 Elkundavtal som ingås via BästaElPrisets webbplats Genom att registrera sina uppgifter på BästaElPrisets webbplats godkänner och förpliktar sig Elkunden att följa Elkundavtalet och Leveransvillkoren. Elkundavtalet mellan BästaElPriset och Elkunden blir därefter bindande och kan endast sägas upp i enlighet med bestämmelserna i punkten 6 nedan. Medlemskapet i BästaElPriset är kostnadsfritt för Elkunden.
2.2 Elkundavtal som ingås genom underskrift på anmälningsblankett De Elkunder som ingår Elkundavtalet via anmälningsblankett godkänner Elkundavtalet samt Leveransvillkoren genom att underteckna anmälningsblanketten på avsedd plats.
 2.3 Hantering av personuppgifter BästaElPriset lagrar internt de personuppgifter Elkunden lämnar på BästaElPrisets webbplats, det vill säga namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om kundförhållandet såsom elförbrukning och betalningsinformation. Uppgifterna används för att kunna hantera Elkundens ärende på bästa sätt, för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av BästaElPrisets tjänster och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation som sms eller e-post. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samarbetspartner. BästaElPriset sparar, och kan komma att använda uppgifterna, upp till ett år efter avslutat kundförhållande. Genom att Du som Elkund registrerar Dina personuppgifter på BästaElPrisets webbplats samtycker Du till BästaElPrisets behandling enligt ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter genom att kontakta BästaElPrisets kundservice via mail, kundservice@BastaElPriset.se, eller på adress BästaElPriset Sverige. Du kan även kontakta BästaElPriset om du inte vill att Dina personuppgifter används i samband med marknadsföring. Uppgifterna kommer då att spärras för denna typ av användning.
3. Ingående av leveransavtalet Elkunden blir efter avslutad upphandling bunden av ett leveransavtal med Elleverantören. Avtalsinnehållet i leveransavtalet skall utgöras av Leveransvillkoren samt av de av Konsumentverket och Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el till konsument, f.n. EL20129K (om Elkunden är konsument), eller av Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, f.n. EL20129N (om Elkunden är näringsidkare), i den utsträckning dessa bestämmelser fyller ut och inte motsäger Leverans- villkoren. Elleverantör äger rätt att vidta kreditprövning av Elkunden. Elleverantören har rätt att vägra ingå elavtal med Elkund som ej uppfyller Elleverantörens krav om kreditvärdighet. För det fall Elkunden vid ingåendet av detta Elkundsavtal anger att denne vill medverka i den aktuella upphandlingen, ska det anses att Elkunden samtycker till att dess ångerrätt med avseende på detta Elkundsavtal med BästaElPriset upphör i samband med att aktuell upphandling är avslutad.

4. BästaElPrisets åtaganden

4.1 Upphandling och Internet
BästaElPriset skall tillhandahålla en webbplats som utgör en Internetbaserad handelsplats för elkraft där Elkunden och elleverantörer möts i upphandlingar. BästaElPriset skall tillse att rimlig datasäkerhet på webbplatsen upprätthålls genom lämplig kryptering och personlig användaridentitet samt lösenord för Elkunden.
 4.2 Prisgaranti
Om bud uteblir vid upphandling kommer en ny upphandling att anordnas av BästaElPriset. Om Elkunden inte önskar delta i den nya upphandlingen, måste Elkunden säga upp Elkundavtalet enligt punkten 6.1. Det bör noteras att tidsfristen under vilken Elkunden har möjlighet att säga upp Elkundavtalet innan upphandlingen påbörjas i dessa fall kan vara mycket kort.
4.3 Information om upphandling
BästaElPriset skall inför varje upphandling underrätta Elkund om tidpunkt för förestående upphandling. Om en e-postadress har angivits kommer fortsatt kommunikation företrädesvis att ske via denna. Saknas e-postadress sker kommunikationen per post. De Elkunder som ej längre önskar deltaga i de upphandlingar som anordnas av BästaElPriset, måste säga upp detta Elkundavtal innan förestående upphandling påbörjats i enlighet med punkten
6.1.

5. Elkundens åtaganden
 5.1 Avtal med nätleverantör
Elkunden måste vara angiven som nätabonnent hos nätleverantören för den aktuella leveransadress upphandlingen skall avse.
 5.2 Person- och anläggningsuppgifter
Elkunden är ansvarig för att de person-, anläggnings-, postadress- och, i förekommande fall, e-postuppgifter som lämnas till BästaElPriset är korrekta och hålls uppdaterade. BästaElPriset kommunicerar normalt i första hand via den e- postadress Elkunden angivit i samband med att Elkundavtalet ingås. Elkund måste alltid informera BästaElPriset om Elkund ändrar e-postadress, får ny adress, byter namn, eller liknande. Då BästaElPriset har skickat information via e- post så anses Elkunden vara informerad omedelbart och då informationen skickats via brev anses Elkunden vara informerad två (2) arbetsdagar efter att brevet skickades. Detta gäller även för det fall att meddelandet inte kunnat tas emot av Elkund, exempelvis på grund av att brev av någon anledning inte levererats, att Elkunden inte kan ta emot e-post för att inkorgen är full, att e- postadressen är inaktuell, att Elkundens e-postprogram automatiskt sorterar bort vissa e-postadresser (till undvikande av spam eller liknande), eller att Elkundens dator är ur funktion etc.
5.3 Felaktig anläggningsinformation
Elleverantören är inte skyldig att leverera el till Elkunden om felaktiga uppgifter förelegat som grund för upphandlingen. Om rättelse vidtas inom rimlig tid kan dock leveransen påbörjas efter Elleverantörens godkännande. I annat fall ansluts Elkunden till ny upphandling först när korrekt information är BästaElPriset tillhanda.
 5.4 Minsta beräknade årsförbrukning
För att delta i BästaElPrisets elupphandlingar krävs en, av nätleverantören, beräknad årsförbrukning om minst 500 kWh per anläggning, om inte BästaElPriset i enskilda fall bedömer att skäl att frångå detta krav föreligger.
5.5 Lämnande av fullmakt och information
För att BästaElPriset och Elleverantören skall kunna fullfölja sina förpliktelser, ger Elkunden BästaElPriset full och oinskränkt behörighet att för Elkunds räkning: (i) fortlöpande och så länge detta Elkundavtal är gällande mellan parterna ansluta Elkund till upphandlingar av elkraft, (ii) inhämta anläggnings-, och personuppgifter från aktuell elleverantör och/eller nätleverantör för att säkerställa att rätt uppgifter har lämnats och vid behov korrigera felaktiga uppgifter. Detta kan exempelvis gälla uppdatering av årsförbrukning, Elkund som har flyttat från anläggningen och där BästaElPriset behöver inhämta denna bekräftelseinformation från nätleverantören för att kunna avsluta avtalet och informera Elkunden (iii) teckna leveransavtal för Elkunds räkning med Elleverantören, (iv) bemyndiga Elleverantören att säga upp Elkundens gällande leveransavtal, samt (v) till Elleverantören överföra den information som krävs för att Elleverantören skall kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot Elkunden.
6. Uppsägning av Elkundavtalet
6.1 Uppsägning av Elkundavtalet innan öppnad upphandling Vardera parten äger rätt att säga upp Elkundavtalet. Uppsägningen från Elkunds sida har omedelbar verkan såvida inte Elkunden är ansluten till öppnad upphandling, då bestämmelserna i punkten 6.2 nedan skall tillämpas. Uppsägning från BästaElPrisets sida skall ske senast fyra (4) veckor innan ny upphandling påbörjas.
6.2 Uppsägning av Elkundavtalet då Elkund är ansluten till en öppnad upphandling
För den händelse att uppsägning sker då Elkunden är ansluten till en öppnad upphandling blir Elkunden bunden av det leveransavtal som tecknas av BästaElPriset för Elkundens räkning efter denna upphandling. Efter att upphandlingen har slutförts upphör alltså Elkundavtalet med BästaElPriset att gälla, för att istället ersättas av leveransavtalet enligt punkt
6.3. Leveransavtalet
För den händelse att avtalet mellan BästaElPriset och Elleverantören avslutas, är Elleverantören fortfarande bunden gentemot Elkunden av det eventuella leveransavtal som har tecknats av BästaElPriset för Elkundens räkning. För den händelse att detta Elkundavtal sägs upp, är Elkunden fortfarande bunden av det eventuella leveransavtal som har tecknats med Elleverantör.

7. Hävning av Elkundavtalet

Vardera parten äger häva ingånget Elkundavtal om den andra parten bryter mot någon inte oväsentlig bestämmelse i ingånget Elkundavtal och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av anmodan därom (innehållande redogörelse för avtalsbrottet). Hävning enligt denna punkten 7 skall dock inte äga verkan mot leveransavtal mellan Elkund och Elleverantör.
8. Skadestånd BästaElPriset ansvarar för skada som denne vållar Elkund genom att vårdslöst eller försumligt underlåta att efterleva dessa villkor. Föreligger ersättningsgill skada enligt första stycket, skall Elkund vidta åtgärder för att begränsa skadans verkningar, såvida inte dessa åtgärder orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande för Elkunden.

9. Friskrivning
BästaElPriset gör inga utfästelser om att materialet på BästaElPrisets webbplats är fritt från felaktigheter. BästaElPriset tar under inga omständigheter ansvar för några som helst skador eller förluster som inträffar på grund av att meddelanden under detta Elkundavtal ej når Elkund, eller når Elkund sent, och detta beror på att Elkund inte korrekt uppdaterat sina uppgifter eller liknande, eller i övrigt på omständighet hänförlig till Elkund.

10. Force Majeure

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder utanför denne parts kontroll som denne part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder inte heller kunde ha undvikits eller övervunnits (s.k. force majeure). Som exempel räknas krig, myndighetsbeslut, extremaväderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär.

11. Tvist
Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av Elkundavtalet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall svensk lag tillämpas. För det fall Elkunden är konsument, kan denne för vägledning vända sig till exempelvis Konsumenternas elrådgivningsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. På konsuments begäran kan tvist prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvist mellan Elkund (konsument eller näringsidkare) och BästaElPriset kan också prövas av allmän domstol eller annan, behörig instans.


Leveransvillkor – Elkraft
1. Bakgrund och syfte med dessa leveransvillkor (”Leveransvillkoren”) Mellan elkunder som ingått i en av BästaElPriset anordnad upphandling (”Elkund”) och elleverantör som vunnit av BästaElPriset anordnad upphandling (”Elleverantör”), ingås leveransavtal som regleras av dessa Leveransvillkor. Elkund och Elleverantör kallas nedan även ”part” var för sig och gemensamt ”parter”. Elleverantör äger rätt att vidta kreditprövning av Elkunden. Elleverantören äger rätt att vägra ingå elavtal med Elkund som ej uppfyller Elleverantörens krav om kreditvärdighet. Utöver vad som föreskrivs i dessa Leveransvillkor, skall av Konsumentverket och Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el till konsument, f.n. EL2012K (om Elkunden är konsument), eller av Svensk Energi framtagna allmänna villkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, f.n. EL2012N (om Elkunden är näringsidkare), äga tillämplighet i den utsträckning dessa bestämmelser fyller ut och inte motsäger Leveransvillkoren.

  1. Elleverantörens åtaganden

Innan leveransperioden inleds, har Elleverantören en skyldighet att säga upp gällande elleveransavtal för de Elkunder Elleverantören tecknar leveransavtal med. Elleverantören åtar sig balansansvar och skall meddela aktuell nätleverantör om byte av elleverantör. Kostnader rörande nätavgifter betalas till nätleverantören av Elkunden och omfattas inte av elleveransavtalet. Elleverantören har skyldighet att leverera den mängd elkraft som förbrukas av Elkunden under den avtalade leveransperioden på de av Elkunden angivna anläggningsadresserna, vilka ingick i upphandlingen.

3. Avtalat elpris, avgifter och betalningsvillkor
3.1 Avgifter
Elleverantören äger endast rätt att ta ut avgift av Elkunden för förbrukad elkraft enligt avtalat elpris som fastställs i upphandlingen. Elleverantören äger inte rätt att ta ut avgift för års-, uppläggnings-, eller faktureringsavgifter. Vidare äger Elleverantören inte rätt att ta ut avgifter för byte av leverantör eller andra liknande kostnader.

3.2 Fast elpris
Med fast elpris avses det av Elleverantören lagda budet (energipris inklusive elcertifikat) vilket vann upphandlingen i det aktuella fallet. Detta avtalade pris gäller för hela den avtalade leveransperioden, vilken angavs vid upphandlingen. Moms tillkommer.

3.3 Rörligt elpris
Med rörligt elpris avses det volymvägda genomsnittet av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för kundens prisområde plus det av Elleverantören lagda budet för påslag, inklusive elcertifikat, vilket vann upphandlingen. Moms tillkommer. Det avtalade påslaget gäller för hela den avtalade leveransperioden. Volymvägningen baseras på Svenska Kraftnäts (SvK) förbrukningsprofiler för den gångna månaden och som görs tillgänglig på SvK:s hemsida den 5:e i varje månad, förutsatt att det finns ett redovisat pris det datumet.
3.4 Fakturering
Fakturering ska grundas på insamlade faktiska mätvärden. Om särskilda skäl föreligger får dock fakturering ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Elleverantörens fakturering får inte ske mer sällan än var tredje månad i efterskott i enlighet med i upphandlingen avtalat pris. Betalningsvillkor för Elkunds betalning till Elleverantören skall vara minst femton (15) dagar netto. Vid dröjsmål debiterasdröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), dvs. referensränta plus åtta (8) procentenheter, tidigast trettio (30) dagar efter fakturas förfallodag. Om fakturering inte skett på tolv (12) månader eller längre, och detta beror på Elleverantören, äger Elkunden rätt till en reducering om femton (15) procent av fakturabeloppet samt en kostnads- och räntefri avbetalningsplan som motsvarar lika lång tid som fakturan är försenad. Elleverantörens skyldigheter att utge ersättning gäller inte för det fall nätleverantören kan anses ansvarig för t.ex. uteblivna mätvärden eller annat som försvårat fakturering för Elleverantören, under förutsättning att Elleverantören har vidtagit rimliga åtgärder för att utfå dessa uppgifter från nätleverantören. I dessa fall skall Elkund informeras härom.
4. Leveransperiod
Med leveransperiod avses att elavtal skall påbörjas fr.o.m. det datum som anges för aktuell upphandling. Elavtalet skall därefter gälla i det antal månader som Elkund valt i samband med registrering av anläggningsadress eller meddelat innan upphandling genomförts. I det fall en försening sker av leveransstarten, som Elleverantören kan hållas ansvarig för, äger Elkunden rätt till kompensation i max 3 månader, motsvarande mellanskillnaden till det elpris som denne istället fått betala under den tid som leveransförseningen avser. Är Elkund skyldig till leveransförseningen äger Elkund ej rätt till kompensation. Fel som kan åläggas Elkund är tex. lämnande av felaktigt namn, personnummer, anläggningsuppgifter eller annat som försvårar eller förhindrar ett leverantörsbyte. Elleverantören är dock skyldig att snarast informera Elkunden om felaktiga uppgifter som Elleverantören upptäcker i syfte att minska en eventuell leveransförsening. Vid en påbörjad leverans som följer på en tidigare leveransförsening ska elavtalet gälla t.o.m. det datum som leveransperioden för aktuell upphandling ursprungligen avsåg, dvs. avtalet blir inte förlängt. Elleverantören äger inte rätt att vid detta leveransavtals upphörande, automatiskt förlänga detsamma.
5. Upphörande av detta leveransavtal, ingående av nytt leveransavtal och förtida byte av elleverantör
5.1 Leveransavtalets upphörande för Elkund som omfattas av ny upphandling Leveransavtalet mellan Elkunden och Elleverantören upphör genom att Elkunden på nytt tecknar avtal om elleverans med en elleverantör efter ny av BästaElPriset genomförd upphandling, vilket avtal tecknas samma dag som detta avtal löper ut. Om Elkunden omfattas av sådan ny upphandling, upphör Elkunden inte att vara bunden av dessa Leveransvillkor, utan ingår ett nytt leveransavtal, som också inkluderar dessa Leveransvillkor, med den elleverantör (vilken må vara Elleverantören), som vunnit den nya upphandlingen.
5.2 Leveransavtalets upphörande för Elkund som ej omfattas av ny upphandling Om Elkund inte omfattas av sådan ny upphandling och nytt elleveransavtal således inte tecknas såsom anges ovan i punkt 5.1, skall Elleverantören erbjuda Elkunden fortsatt elleverans enligt vid den tidpunkten gällande marknadsmässiga priser och villkor. Detta nya avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid som motsvarar den kortast möjliga enligt Elleverantörens villkor.

5.3 Konsekvenser av byte av elleverantör i förtid
Om Elkund byter elleverantör i förtid, och därmed säger upp leveransavtalet i förtid, under åberopande av flytt från eller försäljning av den anläggningsadress som leveransavtalet avser, gäller det datum som nätleverantören anger som datum för leveransavtalets upphörande. Om Elkund med fast elpris byter elleverantör i förtid, och därmed säger upp leveransavtalet i förtid, under åberopande av annat skäl än flytt från eller försäljning av anläggningsadressen äger Elleverantören rätt att av Elkunden begära ersättning för sin förlust uppgående till maximalt tjugo (20) procent av värdet (inklusive moms) på den uppskattade mängd el som skulle ha levererats under den återstående tid leveransavtalet skulle ha löpt om det inte blivit uppsagt i förtid. Om Elkund med rörligt elpris byter elleverantör i förtid, och därmed säger upp leveransavtalet i förtid och åberopar annat skäl än flytt från eller försäljning av förbrukningsstället äger Elleverantören rätt att av Elkunden begära ersättning med sex (6) öre per kWh (inklusive moms) för den uppskattade mängd el som skulle ha levererats under den återstående tid leveransavtalet skulle ha löpt om det inte blivit uppsagt i förtid, dock minst trehundrafemtio (350) kronor (inklusive moms). Den uppskattade mängden el skall fastställas med ledning av Elkundens tidigare förbrukning.
6. Hävning av avtalet Vardera parten äger häva ingånget leveransavtal om motparten bryter mot någon inte oväsentlig bestämmelse i ingånget avtal och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från erhållandet av anmodan härom (innehållande redogörelse för avtalsbrottet).
7. Skadestånd
Elleverantören ansvarar för skada som denne vållar Elkund genom att vårdslöst eller försumligt underlåta att efterleva Leveransvillkoren. Föreligger ersättningsgill skada enligt första stycket, skall Elkund vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida inte dessa åtgärder orsakar oskälig kostnad, eller eljest är oskäligt betungande.
8. Force Majeure
Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder utanför denne parts kontroll som denne part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder inte heller kunde ha undvikits eller övervunnits (s.k. force majeure). Som exempel räknas krig, myndighetsbeslut, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär.
9. Tvist
Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av ingånget leveransavtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall svensk lag tillämpas. För det fall Elkunden är konsument kan denne för vägledning vända sig till exempelvis Konsumenternas elrådgivningsbyrå eller kommunal konsumentvägledare. På konsuments begäran kan tvist prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvist mellan Elkund (konsument eller näringsidkare) och Elleverantör kan också prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

Bli medlem och sänk ditt elpris.

  • 100% kostnadsfritt
  • Ingen uppsägningstid
  • Stor prisskillnad
  • Full koll på elräkningarnaMedlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.
Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.