Användare från blev precis medlem, idag, Välkommen!

Stäng

Nedräkning till nästa elauktion:

Privacy Policy

Hur hanterar vi din data?
Dessa uppgifter samlas in i formuläret när du blir medlem:
Personnummer
För att veta att rätt person är med i elauktionerna behöver vi ditt personnummer. Det ska vara det personnummer som tillhör den personen som står på elavtalet.
Anläggningsadress
För att veta vilken fastighet för förhandling av elavtal du som kund behöver hjälp med behöver vi fastighetens adress (gatuadress, postnummer samt postort).
Kontaktuppgifter
För att kunna kontakta dig med information om t.ex. ditt elavtal behöver vi e-post och mobilnummer till dig.
Elbolagen behöver även uppgifter som t.ex. områdeskod och anläggningsnummer. För att du ska slippa skriva in dessa uppgifter själv hämtar BästaElPriset dem via en fullmaktsprocess där vi kontaktar din nätägare och nuvarande elleverantör.
Dessa uppgifter hämtas från tredjepart, som BästaElPriset använder sig av vid fullmaktsprocessen:
Områdeskod
Områdeskoden består av tre bokstäver och preciserar i vilket område er fastighet tillhör.
Anläggningsnummer
Är det nummer som kan precisera vilken mätpunkt elen ska levereras till.
Årsförbrukning
En ungefärlig siffra på hur stor mängd elanläggningen förbrukar på ett år.
Bindningstid
BästaElPriset bryter inga befintliga elavtal utan behöver ta reda på när ni som kund tidigast kan få vår hjälp med förhandlingen om nytt elavtal.
När ett elbolag har vunnit en auktion där du ingår kommer dina uppgifter att skickas till denna elleverantör. Varje elbolag som samarbetar med BästaElPriset har fått skriva under ett avtal som innebär att dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR, dvs. får dina uppgifter inte sparas hur länge som helst och inte heller säljas vidare till andra företag utan ditt godkännande. Personuppgifterna och anläggningsuppgifterna förmedlas till den vinnande elleverantören så att elen kan levereras till anläggningen som registrerats hos BästaElPriset.
Data som delas med tredjepart:
Alla era personuppgifter delas i någon form med tredje part för att BästaElPriset ska kunna fullgöra sin tjänst till er som medlem. Era adressuppgifter delas till exempel med vårt tryckeri så att information från BästaElPriset som skickas via vanlig post ska kunna nå er.
Elleverantören som vinner elauktionen kommer också att ta del av era personuppgifter samt anläggningsuppgifter för att elen ska kunna levereras till den adress ni registrerat via vår hemsida.
Data som hämtas med tredjepart:
För att komplettera ert medlemskap med era anläggningsuppgifter hämtas dessa via en fullmaktsprocess. BästaElPriset använder sig tredjepart vid fullmaktsprocessen där följande uppgifter inhämtas:
Områdeskod
Områdeskoden består av tre bokstäver och preciserar vilket område er fastighet tillhör.
Anläggningsnummer
Är det nummer som kan precisera vilken mätpunkt elen ska levereras till.
Årsförbrukning
En ungefärlig siffra på hur stor mängd el anläggningen förbrukar på ett år.
Bindningstid
BästaElPriset bryter inga befintliga elavtal utan behöver ta reda på när ni som kund tidigast kan få vår hjälp med förhandlingen om nytt elavtal.
Utbegäran av data:
Du har rätt till att gå ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
Radera användarens data:
Du har i vissa fall rätt till att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Om behandlingen grundar sig i ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter även rätt till radering av uppgifterna. Skicka ett meddelande till oss på kundservice@BastaElPriset.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.
BästaElPriset värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur BästaElPriset samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Personuppgiftsansvarig är BästaElPriset. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@BastaElPriset.se
Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Medlemskapet

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla BästaElPrisets medlemskap

 • Registrering av medlemskap,
 • vidarebefordran av uppgifter till de el-leverantörer vi samarbetar med,
 • kontakt via e-post, sms och ibland brev,
 • identitetsverifiering, samt
 • hantering av kundtjänst.
 • Namn, personnummer,
 • kontaktuppgifter
 • IP-nummer,
 • Information om årsförbrukning, nuvarande elleverantör, bindningstid m.m.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi komma att inhämta adressuppgifter från Checkbiz AB (informationstjänster). I samband med att du blir medlem hos BästaElPriset ger du BästaElPriset en fullmakt att inhämta information om årsförbrukning, el-anläggning m.m från din befintliga elleverantör. Detta gör vi tillsammans med tredjepart, en tjänst för webbfullmakter.
Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?
De elleverantörer som BästaElPriset vid var tid samarbetar med. Kundtjänst sker med kundtjänsthanteringssystem via Zendesk.
Laglig grund:
Fullgörande av kundavtalet.
Din rätt att motsätta sig behandlingen:
Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att BästaElPriset ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.
Lagringsperiod:
Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos BästaElPriset. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Marknadsföring

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna marknadsföra BästaElPrisets tjänst samt tilläggstjänster

 • Segmentering,
 • medlemsbrev (e-post) från BästaElPriset,
 • analys av marknadsföring, samt
 • telefonsamtal i syfte att få dig att bli medlem hos BästaElPriset igen om du väljer att avsluta medlemskapet.
 • Namn, födelsedatum,
 • kontaktuppgifter,
 • geografiskt område.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Laglig grund:
Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.
Din rätt att motsätta sig behandlingen:
Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på kundservice@BastaElPriset.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod:
Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos BästaElPriset och medverkar i upphandlingar. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.


Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna marknadsföra BästaElPrisets tjänst, tilläggstjänster samt samarbetspartners tjänster.

 • Telefonsamtal i syfte att få dig att bli medlem hos BästaElPriset,
 • telefonsamtal från vår samarbetspartner, samt
 • e-post i marknadsföringssyfte
 • Namn, personnummer,
 • födelsedatum,
 • kontaktuppgifter
 • geografiskt område.

Lagringsperiod:
Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos BästaElPriset och inte tagit tillbaka ditt samtycke. Om du inte tar tillbaka ditt samtycke raderar vi all information 36 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.


Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna marknadsföra BästaElPrisets tjänst på Facebook och Google’s annonsnätverk.

 • Skapande av “lookalike”-målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook, samt
 • Skapande av “Similar audience” på Google Adwords annonsnätverk.
 • e-postadresser

Motverka bedrägerier

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

 • Analysera personnummer eller IP-nummer.
 • Personnummer,
 • IP-nummer.

Laglig grund:
Berättigat intresse att upprätthålla kundsäkerhet och förhindra bedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.
Din rätt att motsätta sig behandlingen:
Vi värnar om din integritet och du kan när som helst ifrågasätta vår behandling genom att kontakta oss på medlemsservice@BästaElPriset.se. Notera att vi för detta ändamål har rätt att fortsätta hävda att vårt berättigade intresse för behandlingen väger över vid en intresseavvägning.
Lagringsperiod:
Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du är medlem hos BästaElPriset. Vi raderar all information 12 månader efter att du har avslutat ditt medlemskap.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna.
Rätt till rättelse. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på kundservice@BastaElPriset.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.
Viss lokal lagring av data är nödvändig för att du ska kunna använda BästaElPrisets tjänst. Detta gäller till exempel information om dina inställningar, vilket visar oss hur frågorna ska presenteras i din webbläsare. Lokal lagring av data används också för att vi ska kunna anpassa våra tjänster så bra som möjligt efter din användning, exempelvis för att lagra vilka inställningar som du vill ha vid uppspelning av ljud, för att lagra information om vilken videokvalitet som passar din webbläsare och internethastighet och för specialfunktioner såsom möjligheten att spara ifyllda uppgifter. Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på BästaElPrisets hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra BästaElPrisets hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.
Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.
Du kan se en fullständig lista på vilka cookies vi använder samt hur du själv styr användning av cookies.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen (som föreslås byta namn till "Integritetsskyddsmyndigheten") är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att BästaElPriset hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftskydd?

Om du har frågor om BästaElPrisets behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@BastaElPriset.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på BästaElPrisets hemsida och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

 


Bli medlem och sänk ditt elpris.

 • 100% kostnadsfritt
 • Ingen uppsägningstid
 • Stor prisskillnad
 • Full koll på elräkningarnaMedlemskapet är helt gratis och innebär att du ger BästaElpriset fullmakt att säga upp och ingå nya Elavtal.
Ditt Personnummer används endast för att inhämta adressuppgifter, så att du slipper fylla i allt manuellt.